دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین اندازه کارآفرینی هیئت مدیره های شرکت های تعاونی

قسمتی از متن پایان نامه :

– کارآفرینی از دیدگاه روانشناختی

اقتصاددانان کانون توجه خود را تنها بر فضای اقتصادی کارآفرینی متمرکز می کردند و در نتیجه از ویژگیها و عوامل فردی و اجتماعی که به گونه مثبت یا منفی بر فرد کارآفرین تأثیر می گذارند غافل بودند. به همین دلیل در اواسط قرن بیستم روانشناسان به مقصود شناسایی ویژگی ها و الگوهای رفتاری کارآفرینان به مطالعه و پژوهش در مورد کارآفرینان پرداختند. محققان روانشناختی در جستجوی تشخیص مشخصات روانی و شناسایی ویژگیهای کارآفرینان موفق بودند. هدف روانشناسان در واقع کشف چگونگی ایجاد این ویژگیهای متمایز کننده بوده می باشد.رویکرد ویژگی ها به ویژگی های مشترک کارآفرینان تصریح می کند و فرض بر این می باشد که ویژگی های کارآفرینی قابل آموزش نیست و یک پدیده ذاتی می باشد. این مشخصات با عملکرد کارآفرینانه ارتباط دارد. تاکنون سه عامل اساسی در ارتباط با کارآفرینان مورد مطالعه قرار گرفته می باشد:

  1. تأثیرات روانی
  2. مشخصات شخصی
  3. اثرات تجربه قبلی فرد (مقیمی،1384).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ویژگی های روانشناختی زیادی در مورد کارآفرینان در ادبیات کارآفرینی اظهار شده اما وجوه مشترک آن ها عبارتست از:

– ریسک پذیری (ریسک های متوسط و حساب شده)

– نیاز به توفیق

– مرکز کنترل درونی

– نوآوری،خلاقیت و ایده سازی

– اعتماد به نفس

– پشتکار زیاد

– آرمان گرایی

– پیشقدم بودن

– استقلال طلبی

– اهل اقدام بودن

– آینده گرایی (اکبری،85).

روانشناسان به مطالعه ویژگی های فردی و شخصیتی کارآفرینان پرداختند و نتیجه گرفتند که این افراد به دلیل ویژگی های طبیعی و ذاتی خود کارآفرین می شوند.نظریه رویکرد ویژگی ها به دلیل مطرح شدن ویژگی های فراوان و غفلت از سایر عوامل اجتماعی و فرهنگی، نتوانست پاسخ مثبتی به اینکه کارآفرین کیست، بدهد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

تعیین ارتباط کارآفرینی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط توفیق طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

2- تعیین ارتباط کانون کنترل درونی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

3- تعیین ارتباط خطرپذیری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

4- تعیین ارتباط تحمل ابهام بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

5- تعیین ارتباط سلاست فکری بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

6- تعیین ارتباط رویاپردازی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

7- تعیین ارتباط اقدام گرایی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.

8- تعیین ارتباط چالش طلبی بر سودآوری شرکت تعاونیهای فعال شهر اصفهان.